Strona główna

Italian | English | Deutsch

Punkty MNiSW: 10

ISNN: 0137-6624

"Studia Warmińskie" są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism naukowych:

 • ESCI (Emerging Sources Citation Index; the Web of Science Core Collection)
 • Index Copernicus Journal Master List
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • BAZHUM (Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych)
 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • The CiteFactor

 

Serdecznie zapraszamy do publikowania tekstów w naszym roczniku. Autorów, którzy chcieliby u nas opublikować wyniki swoich badań naukowych prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowywania tekstów, które są podane w zakładce "Dla autorów".

53. tom "Studiów Warmińskich" (z roku 2016) ukaże się w lutym 2017 r.

54. tom "Studiów Warmińskich" (z roku 2017) jest już zamknięty. Powinien się on ukazać na przełomie 2017 i 2018 r.

Teksty do 55. tomu "Studiów Warmińskich" (z roku 2018) prosimy przysłać do końca lutego 2018 roku. Przed przysłaniem tekstu redakcja prosi o kontakt.

Studia Warmińskie” zostały utworzone w 1964 r. jako periodyk naukowy ówczesnej diecezji warmińskiej. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli kolejno: bp Jan Obłąk, ks. Marian Borzyszkowski i ks. Jan Guzowski. Niektóre tomy „Studiów Warmińskich” redagował również ks. Alojzy Szorc. W latach 90-tych XX w. i 1. dekadzie XXI stulecia „Studia Warmińskie” były czasopismem naukowym Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. W latach 1964-2010 ukazało się 47. tomów czasopisma. W tym czasie „Studia Warmińskie” stanowiły ważne medium, w którym efekty swoich badań naukowych przedstawiali autorzy związani przede wszystkim z warmińskim ośrodkiem teologicznym.

Od 2011 r. „Studia Warmińskie” wydawane są przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako czasopismo naukowe Wydziału Teologii. Wyniki swoich badań mogą publikować w nim prowadzący badania naukowe zarówno na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, jak i w innych ośrodkach naukowych.

Każdy tom (od numeru 48/2011) zawiera następujące działy tematyczne:

 • filozofia;
 • teologia;
 • prawo;
 • nauki o rodzinie;
 • historia.

W każdym tomie prezentowane są także monografie pracowników naukowych Wydziału Teologii UWM w Olsztynie oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów organizowanych przez różne ośrodki naukowe.

Najnowszy numer

52/2015
Okadka SW 2015
Pobierz Spis treści