Strona główna

Italian | English | Deutsch

Punkty MNiSW: 10

ISNN: 0137-6624

Facebook: https://fb.me/studiawarminskie

"Studia Warmińskie" są indeksowane w bazach czasopism naukowych:

  • ESCI (Emerging Sources Citation Index; the Web of Science Core Collection)
  • Index Copernicus Journal Master List
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • BAZHUM (Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych)
  • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • The CiteFactor
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • POL-index

 

Zapraszamy do lektury 54. tomu "Studiów Warmińskich" (z roku 2017).

Serdecznie zapraszamy również do publikowania tekstów w naszym roczniku. Autorów, którzy chcieliby u nas opublikować wyniki swoich badań naukowych prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowywania tekstów, które są podane w zakładce "Dla autorów".

55. tom "Studiów Warmińskich" (z roku 2018) jest już zamknięty. Powinien się on ukazać w lutym 2019 r.

Teksty do 56. tomu "Studiów Warmińskich" (z roku 2019) prosimy przysłać do końca lutego 2019 roku. Przed przysłaniem tekstu redakcja prosi o kontakt.

Studia Warmińskie” zostały utworzone w 1964 r. jako periodyk naukowy ówczesnej diecezji warmińskiej. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli kolejno: bp Jan Obłąk, ks. Marian Borzyszkowski i ks. Jan Guzowski. Niektóre tomy „Studiów Warmińskich” redagował również ks. Alojzy Szorc. W latach 90-tych XX w. i 1. dekadzie XXI stulecia „Studia Warmińskie” były czasopismem naukowym Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. W latach 1964-2010 ukazało się 47. tomów czasopisma. W tym czasie „Studia Warmińskie” stanowiły ważne medium, w którym efekty swoich badań naukowych przedstawiali autorzy związani przede wszystkim z warmińskim ośrodkiem teologicznym.

Od 2011 r. „Studia Warmińskie” wydawane są przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako czasopismo naukowe Wydziału Teologii. Wyniki swoich badań mogą publikować w nim prowadzący badania naukowe zarówno na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, jak i w innych ośrodkach naukowych.

Każdy tom "Studiów Warmińskich" (od numeru 48/2011) poświęcony jest aktualnym i praktycznym zagadnieniom z zakresu: 1. filozofii; 2. teologii; 3. nauk o rodzinie; 4. prawa; 5. historii. W każdym tomie prezentowane są ponadto monografie naukowe i popularnonaukowe, sprawozdania z konferencji i sympozjów organizowanych przez różne ośrodki naukowe, a także doniesienia i raporty z badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Celem czasopisma jest zaoferowanie naukowcom i praktykom reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne forum wymiany doświadczeń, a także zapewnienie istotnej wiedzy pomocnej w badaniach z zakresu filozofii, teologii, nauk o rodzinie, prawa oraz historii.

Czasopismo ma zasięg krajowy i międzynarodowy.

Czytelnicy mają bezpłatny pełny dostęp do publikowanych w "Studiach Warmińskich" artykułów (w zakładce "Numery") - formuła Open Access. Mogą także zamówić wersję papierową czasopisma.

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie, recenzję i publikowanie nadesłanych materiałów. Nadesłane artykuły poddawane są recenzjom wiodących autorytetów z danej dziedziny nauki.

Wszystkie zamieszczone w "Studiach Warmińskich" teksty są chronione prawem autorskim i wydawniczym - licencja (CC-BY-NC-ND): Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (polski: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Najnowszy numer

54/2017
Okadka SW 2017
Pobierz Spis treści