Uwagi dla autorów

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO DRUKU PRAC NAUKOWYCH DO CZASOPISMA „STUDIA WARMIŃSKIE”

I. Informacje ogólne

Rocznik „Studia Warmińskie” składa się z działów: 1. Filozofia; 2. Teologia; 3. Prawo; 4. Nauki o rodzinie; 5. Historia; 6. Sprawozdania; 7. Recenzje. Do oceny każdego tekstu z działów 1-5 powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (szersze informacje na stronie internetowej czasopisma). Każdy tekst podlega szczegółowej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II. Przygotowanie tekstu

Autor dostarcza do Redakcji „Studiów Warmińskich” tekst drogą elektroniczną na adres mailowy: studiawarminskie@onet.pl

Preferowany edytor tekstu: Word; czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki w tekście głównym: 12; odstęp między wierszami: 1,5; wielkość czcionki w przypisach dolnych: 10. Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm, prawy 15 mm. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość tekstów nadsyłanych do działów 1-5 nie powinna przekraczać 30 tys. znaków (łącznie z przypisami i spacjami), tj. ok. 15 stron (według podanych wyżej kryteriów). Sprawozdania i recenzje nie powinny przekraczać 6 tys. znaków (łącznie ze spacjami), tj. ok. 3 stron (według podanych wyżej kryteriów).

Do nadesłanego tekstu (z działów 1-5) należy dołączyć streszczenia w języku polskim i języku angielskim (każde z nich maksymalnie 1500 znaków, tj. ok. pół strony tekstu przygotowanego według podanych wyżej kryteriów) oraz słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim (od pięciu do siedmiu, zamieszczone po tytule, przed tekstem pracy).

Do nadesłanego tekstu należy dołączyć bibliografię załącznikową, sporządzoną według zasad stylu harwardzkiego.

Należy dołączyć do pracy wykaz stosowanych w niej skrótów (według wzorów podanych w Encyklopedii katolickiej, wyd. KUL).

Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku Autor podaje imię i nazwisko oraz swój naukowy zakład, np. Jan Nowak, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Na pierwszej stronie jako przypis dolny (oznaczony „Adres/Adresse:”) Autor podaje tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, naukową afiliację, adres korespondencyjny i adres mailowy, np. Adres/Adresse: ks. dr Zdzisław Kieliszek, Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, zdzislawkieliszek@onet.pl.

W tekście głównym, gdy dany autor jest przywoływany po raz pierwszy, należy przed nazwiskiem podawać jego pełne imię i ewentualnie inicjały następnych imion. Gdy poszczególny autor jest przywoływany kolejny raz, należy zachować już tylko inicjały imion.

Tytuły dzieł i innych źródeł przywoływanych w tekście podajemy kursywą, np. Krytyka czystego rozumu.

Wyrażenia złożone lub pojedyncze w językach obcych niż język tekstu głównego należy pisać kursywą, np. „Niemieckie słowo Vernunft (rozum) występuje co najmniej od XVIII w. jako przekład ratio”.

Zrecenzowane artykuły (z działów 1-5) drogą elektroniczną przekazywane są wraz z recenzjami do Autorów. Autor powinien zapoznać się z recenzjami, ustosunkować się do uwag recenzentów i po ich uwzględnieniu drogą elektroniczną zwrócić do Redakcji tekst z poprawioną jego wersją. Jeśli Autor nie uwzględnia uwag recenzentów, konieczne jest merytoryczne uzasadnienie tej decyzji i przesłanie jej do Redakcji w formie papierowej lub elektronicznej.

Redakcja „Studiów Warmińskich” przyjmuje do druku teksty dotychczas nigdzie niepublikowane. Autorzy tekstów są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego oryginalność pracy.

III. Odwołania bibliograficzne

W „Studiach Warmińskich” obowiązują odwołania bibliograficzne według stylu harwardzkiego. Podstawowa zasada sprowadza się tu do podawania w tekście w nawiasie półokrągłym nazwiska autora i inicjału imienia, daty wydania oraz numeru strony, np.: (Nowak P., 1999, s. 45), (Adamski K., 2015, s. 44-46; Krasiński P.K., 2017, s. 131-133).

Inne warianty odwołań bibliograficznych w tekście:

Piotr Nowak (1999, s. 131) tak podsumował powyższą myśl …..

Piotr Nowak (1999, s. 131) podaje, że: „ Myśl ………”.

W przypadku, gdy autorami danej publikacji są dwie osoby, podaje się obydwa nazwiska, rozdzielając spójnikiem „i”, np.: (Wiśniewska P. i Olsztyńska B., 2000, s. 31).

W przypadku trzech autorów i więcej należy podać nazwisko pierwszego i użyć skrótu polskiego „i in.”, np.: (Warmiński Z. i in., 2007, s. 23-25).

Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, w celu ich odróżnienia, dodaje się po dacie publikacji małą literę „a”, „b” itd., np.: (Krawiec M., 1999a, s. 2), (Krawiec M., 1999b, s. 14) i (Krawiec M., 1999c, s. 1).

W powyższym przypadku pamiętać należy, aby w bibliografii załącznikowej – będącej wykazem wykorzystanej literatury – zamieścić odpowiednie oznaczenia przy latach wydania, np.:

1. Krawiec Mikołaj, 1999a, Historia Indonezji, SBP, Warszawa.

2. Krawiec Mikołaj, 1999b, Problemy współczesnych mieszkańców Papui Nowej Gwinei, Azja-Pacyfik: pismo poświęcone cywilizacji regionu Azji i Pacyfiku, nr 13, s. 50-67.

3. Krawiec Mikołaj, 1999c, Szkolnictwo wyższe we współczesnej Japonii, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.

W bibliografii załącznikowej każda pozycja podawana jest według zasady: nazwisko, pierwsze imię (i inicjały kolejnych), rok wydania, tytuł dzieła (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania (względnie tytuł czasopisma, numer czasopisma – czcionką prostą), strony artykułu (jeśli pochodzi on z pracy zbiorowej lub czasopisma):

1....

2....

3. Edmondson Henry, 2015, Immanuel Kant, tłum. Piotr Łęcki, w: Sławomir Popek (red.), Dzieje filozofii, UMCS, Lublin, s. 47-79.

4. Malinowski Piotr, 2002, Krótka historia teologii, Wydawnictwo Znak, Kraków.

5. Warmiński Piotr T.K., Kształcenie nauczycieli zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, www.portaloswiatowy.pl (24.01.2018).

6. Żelazny Piotr, 2002, Trendy we współczesnej teologii, Communio, nr 15, s. 14-38.

Brak miejsca, roku wydania lub tylko miejsca, lub tylko roku książki cytowanej oznacza się odpowiednio skrótami: [b.m.], [b.r.], [b.m.r.] (w nawiasie kwadratowym).

W przypisach dolnych (oznaczanych kolejnymi numerami) mogą znaleźć się dodatkowe lub uzupełniające informacje (dygresje, polemiki itp.). W przypisach dolnych odniesienia do literatury również należy sporządzać według stylu harwardzkiego.

IV. Przytaczanie cytatów

Cytaty z Biblii należy pisać kursywą (bez cudzysłowu). Wszystkie inne cytaty należy ujmować w cudzysłów (bez kursywy). Cytowania należy dokładnie sprawdzić ze źródłem. Cytaty z Biblii według Biblii Tysiąclecia. Przytaczając fragmenty poezji lub dramatu konieczne jest zachowanie układu graficznego oryginału (podział na strofy, wcięcia wersów). W cytatach z prozy lub z prac naukowych należy również zachować wcięcia akapitowe i wyróżnienia oryginału. Wszelkie zmiany w cytacie i dodatkowe wyróżnienia muszą być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym. Wszystkie cytaty muszą być opatrzone notką bibliograficzną. Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.

 

Kalendarz wydawniczy "Studiów Warmińskich"

  • do końca lutego - nadsyłanie tekstów (przed przysłaniem tekstu redakcja prosi o kontakt);
  • marzec - wstępna redakcja tekstów;
  • kwiecień-sierpień - procedura recenzyjna (wysyłanie tekstów do recenzentów oraz ustosunkowanie się autorów do otrzymanych recenzji);
  • wrzesień-styczeń - redakcja wydawnicza tomu;
  • luty - publikacja tomu.
Artykuł przeznaczony do publikacji w „Studiach Warmińskich” powinien wnosić oryginalne treści do omawianej dziedziny, przedstawiać aktualny stan wiedzy, zawierać ocenę określonych rozwiązań lub własne propozycje interpretacji. Redakcja przyjmuje do publikacji także opracowania o charakterze monograficznym lub przeglądowym, polemiki, glosy, komentarze itp.

Autor podpisuje oświadczenie, że artykuł jest utworem oryginalnym, nie narusza praw autorskich osób trzecich i złożony został wyłącznie w redakcji „Studiów Warmińskich” (wzorcowy tekst oświadczenia można otrzymać od Redakcji drogą mailową).

Autor, przekazując redakcji tekst, przenosi na wydawcę wyłączne prawo do jego wydawania i rozpowszechniania (prawa autorskie i wydawnicze; licencja CC-BY-NC-ND). Przedruk i elektorniczne rozpowszechnianie artykułów publikowanych w „Studiach Warmińskich” wymaga zgody wydawcy, natomiast cytowanie wyimków z publikacji jest możliwe wyłącznie z powołaniem się na źródło. Materiały niezamówione nie będą zwracane. 

"Zapora ghostwriting”
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „Studiach Warmińskich” obowiązuje "zapora ghostwriting” w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie  od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Z „ghostwriting” mamy do czynienia,  gdy ktoś wniósł  istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nierzetelności naukowej.

Aby zapobiec tym zjawiskom:
1. Redakcja wymaga od autorów artykułów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz  informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
2. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, stowarzyszeń itp.).
3. Autorzy publikacji są zobowiązani do poinformowania redakcji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji, ew. wkładzie merytorycznym, finansowym ośrodków naukowo-badawczych itp. 
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Najnowszy numer

54/2017
Okadka SW 2017
Pobierz Spis treści