Uwagi dla autorów

Zasady przygotowania tekstu

 

Kalendarz wydawniczy "Studiów Warmińskich"

  • do końca lutego - nadsyłanie tekstów (przed przysłaniem tekstu redakcja prosi o kontakt);
  • marzec - wstępna redakcja tekstów;
  • kwiecień-sierpień - procedura recenzyjna (wysyłanie tekstów do recenzentów oraz ustosunkowanie się autorów do otrzymanych recenzji);
  • wrzesień-grudzień - redakcja wydawnicza tomu;
  • styczeń-luty - publikacja tomu.
Artykuł przeznaczony do publikacji w „Studiach Warmińskich” powinien wnosić oryginalne treści do omawianej dziedziny, przedstawiać aktualny stan wiedzy, zawierać ocenę określonych rozwiązań lub własne propozycje interpretacji. Redakcja przyjmuje do publikacji także opracowania o charakterze monograficznym lub przeglądowym, polemiki, glosy, komentarze itp.

Autor podpisuje oświadczenie, że artykuł jest utworem oryginalnym, nie narusza praw autorskich osób trzecich i złożony został wyłącznie w redakcji „Studiów Warmińskich” (wzorcowy tekst oświadczenia można otrzymać od Redakcji drogą mailową).

Autor, przekazując redakcji tekst, przenosi na wydawcę wyłączne prawo do jego wydawania i rozpowszechniania (prawa autorskie i wydawnicze; licencja CC-BY-NC-ND). Przedruk i elektorniczne rozpowszechnianie artykułów publikowanych w „Studiach Warmińskich” wymaga zgody wydawcy, natomiast cytowanie wyimków z publikacji jest możliwe wyłącznie z powołaniem się na źródło. Materiały niezamówione nie będą zwracane. 

"Zapora ghostwriting”
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „Studiach Warmińskich” obowiązuje "zapora ghostwriting” w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie  od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Z „ghostwriting” mamy do czynienia,  gdy ktoś wniósł  istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nierzetelności naukowej.

Aby zapobiec tym zjawiskom:
1. Redakcja wymaga od autorów artykułów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz  informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
2. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, stowarzyszeń itp.).
3. Autorzy publikacji są zobowiązani do poinformowania redakcji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji, ew. wkładzie merytorycznym, finansowym ośrodków naukowo-badawczych itp. 
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Najnowszy numer

53/2016
Okadka SW 2016
Pobierz Spis treści