Zasady recenzowania

Procedura recenzowania

Formularz recenzyjny

Procedura recenzowania (obowiązuje od 2012 r.)

Przyjęte przez rocznik „Studia Warmińskie” zasady recenzowania publikacji naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Każdą publikację (artykuł, rozprawę naukową) recenzuje dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, do której jest afiliowany autor danej publikacji, oraz spoza UWM w Olsztynie.
 2. Każdą publikację obcojęzyczną recenzuje recenzent, który jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. W procedurze recenzowania zawsze uwzględnia się wymogu tzw. double-blind review process (tzn. autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).
 4. W szczególnych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzących między recenzentem a autorem publikacji:
  1. bezpośrednie lub osobiste relacje (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt itp.);
  2. zależność zawodowa;
  3. bezpośrednia naukowa współpraca w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji;
 5. Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz recenzyjny.

Główne kryteria dopuszczenia artykułów do procedury recenzowania:

 1. Temat artykułu musi być zgodny z profilem czasopisma (redakcja przyjmuje wyłącznie rozprawy naukowe z zakresu: filozofii, teologii, nauk o rodzinie, prawa i historii).
 2. Artykuł musi być dobrze przygotowany od strony formalnej (logiczna struktura, język naukowy, streszczenia oraz słowa kluczowe, aparat naukowy, terminologia).
 3. Autor musi się w artykule merytorycznie odnieść się do określonego problemu naukowego (nie wystarczy tylko rekapitulacja wiedzy podręcznikowej na dany temat).
 4. Jeżeli w publikacji są omawiane znane już problemy, Autor powinien wnieść nowe aspekty bądź punkty widzenia danych zagadnień.
 5. W przypadku gdy jedna z recenzji jest jednoznacznie negatywna, artykuł nie podlega dalszej procedurze wydawniczej i jest odrzucony. Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji.

 

 

Formularz recenzyjny

Studia Warmińskie

Recenzja naukowa publikacji

Tytuł publikacji: …………………………………………………………………………………………………………….………

I. Ocena ogólna (proszę zakreślić jedną ocenę i zwięźle uzasadnić w uwagach podsumowujących, p. V)

 1. Nadaje się do publikacji bez zmian.
 2. Nadaje się do opublikowania z małymi poprawkami.
 3. Powinien być rozpatrzony powtórnie po istotnej przeróbce.
 4. Tekst do odrzucenia.
 5. Tekst mógłby zostać opublikowany w innym czasopiśmie.

II. Ocena formalna (struktura publikacji, język, styl, aparat naukowy, słowa kluczowe, streszczenie itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Ocena merytoryczna (ważność i aktualność problematyki, poprawność wniosków itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Uwagi dotyczące wykorzystanych źródeł i literatury

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Uwagi podsumowujące (jednoznaczna klasyfikacja artykułu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do wiadomości redakcji

………………………                           …………………………………………………………………………………………

data                                                      Imię i nazwisko oraz afiliacja recenzenta

Najnowszy numer

54/2017
Okadka SW 2017
Pobierz Spis treści